05 maja 2023
                Sąd Najwyższy wyrokiem z 02 marca 2023 r. w sprawie o sygn. akt II NSNc 107/23 uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 07 grudnia 2021 r. w sprawie o
28 lutego 2023
            W myśl art. 13 ust. 4, 4a, 4b Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o ubezpieczeń społecznych, obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, chorobowemu i wypadkowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność,
05 października 2022
Przerwanie biegu zasiedzenia nieruchomości. By doszło do skutecznego nabycia nieruchomości w drodze zasiedzenia, posiadacz musi posiadać nieruchomość nieprzerwanie przez dwadzieścia lat (w dobrej wierze) lub przez trzydzieści lat (w złej
08 lipca 2022
                W pierwszej kolejności zostanie omówiona kwestia - zużycie techniczne budynku. W praktyce bardzo często mamy do czynienia z sytuacją kiedy ubezpieczyciel zaniża w naszej ocenie wysokość dochodzonego odszkodowania lub kwestionuje
21 stycznia 2022
      Ustawa - Rehabilitacja zawodowa i społeczna oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych reguluję kwestię z zakresu zaliczenia do lekkiego, umiarkowanego i znacznego stopnia niepełnosprawności. W myśl art. 4 w/w Ustawy: do znacznego
12 października 2020
              Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych znajdziemy informację, że zasiłek macierzyński przysługuje: pracownikom, członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych, osobom, które wykonują pracę nakładczą, osobom, które pracują na
07 sierpnia 2020
Poniżej zostanie omówiona instytucja działu spadku w kontekście postępowania w przedmiocie zniesienia współwłasności. Wspomniane instytucje mają wiele wspólnego. Przede wszystkim do wspólności majątku spadkowego oraz działu spadku stosuje się odpowiednio
09 lipca 2020
                Ustawodawca w kodeksie pracy uregulował kwestię odwołania się od wypowiedzenia umowy o pracę w przypadku, gdy jest ono nieuzasadnione lub narusza przepisy o wypowiadaniu umów o pracę. Art. 45 §
20 kwietnia 2020
                Umowa o pracę może zostać rozwiązania w czterech przypadkach: na mocy porozumienia stron; przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem); przez oświadczenie
31 marca 2020
                By skutecznie móc mówić o odwołaniu darowizny należy w pierwszej kolejności założyć, że umowa darowizny była umową ważną. Odwołanie darowizny opiera się na założeniu, że umowa darowizny była umową ważną,
16 marca 2020
                Kodeks Cywilny wśród ograniczonych prawa rzeczowych wymienia służebność gruntową, służebność osobistą oraz służebność przesyłu. Służebność przesyłu polega na obciążeniu nieruchomości na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią
04 marca 2020
                Darowizna została uregulowana w kodeksie cywilny (art. 888 k.c. – art. 902 k.c.). Zgodnie z regulacjami ujętymi w/w ustawie oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa
06 lutego 2020
                Zanim przejdziemy do omówienia problematyki związanej z zakazem konkurencji, wpis należy rozpocząć od wyjaśnienia, czym jest działalność konkurencyjna. W doktrynie, jak i orzecznictwie przyjmuję się, że działalność konkurencyjna to działalność,
23 stycznia 2020
                Przy ocenie, czy zostały spełnione przesłanki do uzyskania wcześniejszej emerytury z tytułu wykonywania pracy w szczególnych warunkach należy odnieść się do regulacji prawnych ujętych w Ustawie z 17 grudnia 1998
17 stycznia 2020
                Jak wskazano w poprzednim wpisie posiadacz nieruchomość, który nie jest jej właścicielem nabywa własność, gdy posiada nieprzerwanie nieruchomość od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny w dobrej wierze lub od lat
16 stycznia 2020
                 Zgodnie z brzmieniem art. 172 § 1 i 2 k.c., posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jeżeli uzyskał posiadanie w dobrej wierze
13 stycznia 2020
                Zgodnie z brzmieniem art. 3 ust. 1 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ‘’Za wypadek przy pracy uważa
10 stycznia 2020
  Wyróżnić można między innymi dwa sposoby uznania długu. W orzecznictwie prezentowany jest pogląd, że uznanie długu może przybierać formę właściwego  i niewłaściwego uznania długu i obie formy wiążą się z

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik