PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 • sprawy z zakresu ustalenie stosunku pracy;

 • sprawy z zakresu uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy albo odszkodowanie;

 • sprawy z zakresu naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika; 

 • sprawy z zakresu roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy wynikających z łączącego stosunku pracy;

 • sprawy z zakresu odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy;

 • sprawy o mobbing;

 • sprawy z zakresu odwołań od decyzji organów emerytalno–rentowych.

PRAWO CYWILNE

 

 • sprawy o zapłatę; 

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (w przedmiocie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej, spraw wieczystoksięgowych (wpis do księgi wieczystej, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), spraw o ochronę posiadania i ochronę własności, bezumownego korzystanie z gruntu, służebności przesyłu);

 • sprawy z zakresu wyceny nieruchomości, zniesienia współwłasności;

 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia;

 • odwołanie darowizny, uznanie umowy za nieważną;

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);

 • prowadzenie spraw na etapie postępowań egzekucyjnych (wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika).

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

 • rozwód; 

 • wspólności majątkowej i podział majątku;

 • ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi;

 • separacja;

 • unieważnienie małżeństwa;

 • ustanowienie opiekuna;

 • ustalanie obowiązków alimentacyjnych;

 • powództwa o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Mrozik  zapewnia porady prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Na podstawie skrupulatnej analizy wszystkich okoliczności sprawy pomagamy w skonstruowaniu odpowiadających potrzebom Klienta pism procesowych.

 

Wszelkie działania Kancelarii Adwokackiej cechuje dbałość  o zabezpieczenie interesu Klienta.

PRAWO KARNE

 

 • obrona osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych; 

 • obrona podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym;

 • obrona oskarżonego w postępowaniu sądowym;

 • reprezentowanie pokrzywdzonych na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego;

 • sprawy z zakresy wydania wyroku łącznego, wstrzymania lub odroczenie wykonania kary, przerwy w odbywaniu kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbywania z reszty kary pozbawienia wolności;

 • sporządzenie pism procesowych, w tym m.in. prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, zażaleń, apelacji, kasacji.

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 

 • sporządzanie odwołań od decyzji administracyjnych organów

 • sporządzania skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych

 • sporządzania skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego

 • reprezentowania Klienta przed organami administracyjnymi I i II instancji

PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

 

 • sprawy z zakresu ustalenie stosunku pracy;

 • sprawy z zakresu uznania wypowiedzenia za bezskuteczne, o przywrócenie pracownika do pracy albo odszkodowanie;

 • sprawy z zakresu naruszenie podstawowych obowiązków wobec pracownika; 

 • sprawy z zakresu roszczeń pieniężnych wobec pracodawcy wynikających z łączącego stosunku pracy;

 • sprawy z zakresu odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy;

 • sprawy o mobbing;

 • sprawy z zakresu odwołań od decyzji organów emerytalno–rentowych.

PRAWO CYWILNE

 

 • sprawy o zapłatę; 

 • sprawy z zakresu prawa rzeczowego (w przedmiocie zasiedzenia, ustanowienie drogi koniecznej, spraw wieczystoksięgowych (wpis do księgi wieczystej, sprawy o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym), spraw o ochronę posiadania i ochronę własności, bezumownego korzystanie z gruntu, służebności przesyłu);

 • sprawy z zakresu wyceny nieruchomości, zniesienia współwłasności;

 • sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienia;

 • odwołanie darowizny, uznanie umowy za nieważną;

 • sprawy z zakresu prawa spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek);

 • prowadzenie spraw na etapie postępowań egzekucyjnych (wszczęcie egzekucji, powództwa przeciwegzekucyjne, skarga na czynność komornika).

 

ZAKRES OFEROWANYCH USŁUG

 

Kancelaria Adwokacka Adwokat Pauliny Mrozik

zapewnia porady prawne w zakresie prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, administracyjnego, a także prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Na podstawie skrupulatnej analizy wszystkich okoliczności sprawy pomagamy w skonstruowaniu odpowiadających potrzebom Klienta pism procesowych.

Wszystkie działania Kancelarii Adwokackiej Adwokat Pauliny Mrozik cechuje dbałość o zabezpieczenie interesu Klienta.

 

PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE

 

 • rozwód; 
 • wspólności majątkowej i podział majątku;
 • ustalenie władzy rodzicielskiej nad dziećmi;

 • separacja;
 • unieważnienie małżeństwa;
 • ustanowienie opiekuna;
 • ustalanie obowiązków alimentacyjnych;
 • powództwa o ustalenie, zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa.

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik

Kancelaria Adwokacka 

adw. Paulina Mrozik